Yükleniyor...

Online alışveriş yapmak için lütfen www.akgunzuccaciye.com'u ziyaret ediniz.
Gizlilik ve Güvenlik

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

AKGÜN ZÜCCACİYE TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ MERKEZİ

 

 

 

 

İşbu sözleşme . Mecidiye caddesi no: 15/a Şişli - Mecidiyeköy/ İSTANBUL

 adresinde mukim  AKGÜN ZÜCCACİYE

arasnda yürürlüğe girmek üzere yaplmştr.

Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş olduklar iş ilişkisinin amaçlar gereği yazl veya

sözlü olarak bilgi alşverişinde bulunacaklarndan, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanmas

hususunda anlaşmaya varmşlardr.

1. Gizli Bilginin Tanm:

Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalşanlarnca diğer tarafn işçileri, acenteleri

ya da çalşanlarna açklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakk,

marka, görsel ve/veya işitsel sunum materyalleri, ürün numuneleri, müşteri ve/veya tedarikçi

bilgileri, fiyatlandrma bilgisi, ticari sr yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik

ve taraflarn aralarndaki ticari ilişki esnasnda yazl yada sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari,

mali ve teknik bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilir.

2. Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunmas

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açklamak durumundadrlar.

Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatal olmasndan

sorumlu tutulamayacaklarn kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar kendilerine diğer tarafça açklanan bu gizli bilgiyi;

a) büyük bir gizlilik içinde korumay

b) herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya

alenileştirmemeyi,

c) doğrudan ya da dolayl olarak aralarndaki ticari ilişkinin amaçlar dşnda

kullanmamay taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynsn karş tarafn gizli bilgilerini

korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği

bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalşanlarna ve kendilerine bağl olarak çalşan diğer

kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalşanlarn ve kendilerine bağl

olarak çalşan diğer kişileri uyarrlar. Taraflar işçilerinin, alt çalşanlarnn ve kendilerine bağl

olarak çalşan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykr davranmayacaklarn ve böyle

davranmalar halinde doğrudan sorumlu olacaklarn

peşinen kabul ve taahhüt ederler.

3. Gizli Bilgi Tanmna Girmeyen Bilgiler

a. Kamuya mal olmuş bilgiler

b. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme

karar, idari emir gereğince açklanmas gereken bilgiler.

4. Münhasr Hak Sahipliği

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasran hak sahibidirler.

5. Alnmas Gereken Önlemler

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykr biçimde

açklandğndan haberdar olduğunda, derhal ve yazl olarak karş tarafa durumu bildirmekle

yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykr olarak açklanmş taraf, bu bildirim üzerine veya

kendiliğinden masraflar diğer tarafa ait olmak kaydyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradğ

her türlü zararn giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkna sahiptir.

6. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasndaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik

sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karş tarafn yazl ihtar üzerine, derhal bu bilgilerin ait

olduğu tarafa iade edilir.

7. Gizli Bilgilerin Açklanabilmesi

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazl izni olmakszn kanunda açkça belirtilen haller dşnda bu

bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağtamaz, basn yayn

organlar ve medya kuruluşlar vastasyla açklayamaz, reklam amacyla kullanamaz.

8. Devir ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona

erdirilmedikçe yürürlükte kalr. Taraflar arasndaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki

gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir

hak tamamen ya da ksmen devredilemez.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çkacak olan tüm uyuşmazlklarda

İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanr.

10. Ksmi Geçersizlik

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz saylr ya da iptal edilirse, bu hal

sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

11. Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yaplmş olabilecek yazl ve sözlü

tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazl yaplabilir.

12. Bildirimler

Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter

kanalyla yaplr.

13. Nüsha

Sözleşme, (2) iki nüsha olarak hazrlanmştr

KREDİ KARTI İLE ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTERSENİZ                             www.akgunzuccaciye.com

Web sitemizden AYNI ÜRÜNLERİ AYNI FİYATA  ALABİLİRSİNİZ. KEYİFLİ ALIŞ VERİŞLER  DİLERİZ